Area guide for RH12, UK beta

RH12 0
RH12 1
RH12 2
RH12 3
RH12 4
RH12 5
RH12 6
RH12 7
RH12 9