Area guide for CW, UK beta

CW1
CW10
CW11
CW12
CW2
CW3
CW4
CW49
CW5
CW6
CW7
CW8
CW9